Regulamin

 

REGULAMIN DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W IMPREZIE
„PROJEKT PLAŻA 2019 TVN”


1. Organizatorem imprezy jest Stage Art. II z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łucka 2/4/6 lok. 84, 00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000123622 (odpis z rejestru przedsiębiorców stanowi załącznik numer 3 do Umowy), posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 945-19-16-792.

2. Impreza jest bezpłatna i dostępna dla uczestników pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku na terenie jej przeprowadzania.

3.Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora (agencji ochrony) oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ze strony organizatora.

4. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać  będą służby porządkowe oraz ratownik wodny.

5. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności przestrzegać zakazu:

•Wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych,
•Wnoszenia i posiadania narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników imprezy,
•Wnoszenia i posiadania broni, materiałów  wybuchowych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych,
•Wnoszenia i posiadania materiałów pirotechnicznych,
•Wnoszenia i posiadania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

6. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane oraz będą usuwane z terenu imprezy.

7. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie, znajdujące się na jej terenie oraz biorący w niej czynny udział (tj. uczestnicy zawodów na terenie imprezy, znajdujący się na torze wodnym lub poza nim) wyrażają zgodę na to, aby ich wizerunek, głos i/lub wypowiedź  - w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów - zostały wykorzystane w audycjach oraz w innych przekazach tworzonych lub rozpowszechnianych przez TVN S.A. z siedzibą w Warszawie oraz inne podmioty. Zezwolenie odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji.

7.1. Zezwolenie (upoważnienie) powyższe obejmuje także rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w celach reklamowych i promocyjnych, tj. reklamy lub promocji programów telewizyjnych, audycji i przekazów, w których rozpowszechniany jest wizerunek - na wszystkich znanych polach eksploatacji. W szczególności dotyczy to emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania w sieci multimedialnej i Internecie, w ramach usług telekomunikacyjnych, również w taki sposób, aby każdy mógł mieć do dostęp do mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w prasie drukowanej i magazynach.

7.2. Rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

8. Osoby biorące czynny udział w imprezie tj. uczestnicy zawodów odbywających się na terenie imprezy, torze wodnym oraz poza nim deklarują, że:

• Biorą udział we wszelkich konkursach, animacjach rekreacyjno – sportowych na własną odpowiedzialność,
• Posiadają ukończone 18 lat lub uczestniczą w konkursach i animacjach za zgodą prawnego opiekuna,
• Nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

9. Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu na imprezę lub usunięcie z terenu imprezy osoby nie przestrzegającej regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach, ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej.

10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego oraz przepisów ogólnych bhp i przeciwpożarowych.

11. Wszyscy uczestnicy imprezy w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych zobowiązani są zastosować się do poleceń przekazywanych przez organizatora, pracowników służb porządkowych oraz Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.

12. Ponadto zakazuje się:

• Przekraczania barierek ochrony i wygrodzeń,
• Wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników imprezy,
• Wprowadzania na teren imprezy zwierząt,
• Wprowadzania na teren imprezy rowerów.

13. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich.

14. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.

Organizator  Imprezy
Stage Art II Sp. z o. o.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Stage Art.II (dalej „Stage Art. II”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łucka 2/4/6 lok. 84, 00-845 Warszawa.

2. Stage Art. II może przekazać dane osobowe uczestników do TVN S.A. w związku z organizacją imprezy Projekt Plaża TVN. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie wynikającym z obecności na imprezie.

3. Dane mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników.

4. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

• promocja imprezy w social mediach i mediach należących do TVN S.A.,
• prowadzenia marketingu bezpośredniego,
• odpowiedzi na reklamacje i skargi,
• zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych, 
• zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Stage Art. II,
• zarządzania systemami teleinformatycznymi,
• dochodzenie roszczeń.

5. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Stage Art.II:Prawo dostępu do danych osobowych - na wniosek zainteresowanego Stage Art. II potwierdzi, jakie dane osobowe przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. Prawo do sprostowania danych osobowych - w przypadku, w którym dane osobowe zainteresowanego są nieprawidłowe lub niekompletne, może żądać od Stage Art.II  ich sprostowania lub uzupełnienia. Prawo do usunięcia danych osobowych - w pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Stage Art. II usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Stage Art. II (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez TVN).

6. Stage Art. II. przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Stage Art. II roszczeń w stosunku do Użytkowników.

7. Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez Stage Art. II należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuroplaza@stageart.pl

Komentarze (0)

Dodaj komentarz do artykułu
, aby dodać komentarz
Dodaj komentarz do artykułu
publikuj
Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
Pomoc | Zasady forum
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
tvnpix